Ogólne warunki korzystania z platformy caravanmarkt24.de

I. Zakres zastosowania

 1. Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") regulują korzystanie ze strony internetowej www.caravanmarkt24.de.
 2. Niniejsze OWH wchodzą w życie dla wszystkich użytkowników w momencie rejestracji.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych OWU, dotychczasowi użytkownicy zostaną poinformowani o nowych OWU za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej podczas rejestracji lub przy następnej wizycie na stronie caravanmarkt24.de. Jeśli nie wyrażą oni zgody na nowe OWU, ich dostęp do strony internetowej może zostać ograniczony w całości lub w części.

 

II. Korzystanie z platformy

 1. P&O Autoauktionen GmbH, z siedzibą przy Mühlenstraße 8 A w 14167 Berlin, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("Operator"), udostępnia platformę pośrednictwa (zwaną dalej "Platformą") do sprzedaży używanych i nowych pojazdów, w szczególności kamperów, przyczep kempingowych i podobnych pojazdów, pod adresem internetowym www.caravanmarkt24.de. Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie Platformy.
 2. Udostępniając platformę, operator działa jedynie jako pośrednik. Operator sam nie oferuje pojazdów na sprzedaż, a w szczególności nie staje się stroną umów kupna-sprzedaży zawieranych wyłącznie pomiędzy użytkownikami tej platformy.
 3. Operator gwarantuje gotowość operacyjną platformy zgodnie z postanowieniami niniejszych OWH. Jeśli nieprzewidziana awaria systemu (rozumiana jako nieprawidłowe działanie platformy uniemożliwiające składanie ofert) utrudni korzystanie z platformy, użytkownicy zostaną o tym jak najszybciej poinformowani. Jeśli aukcje zakończą się podczas przerwy w działaniu systemu, wszystkie aukcje, które wygasną w trakcie lub w ciągu godziny następującej po zakończeniu przerwy w działaniu systemu, zostaną przedłużone o 24 godziny.
 4. Dostosowania, zmiany i uzupełnienia platformy umownej, a także środki służące identyfikacji i usuwaniu usterek będą prowadzić do tymczasowego przerwania lub ograniczenia dostępności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne z przyczyn technicznych.
 5. Podstawowe funkcje platformy są monitorowane codziennie. Monitorowanie funkcjonalności platformy jest zazwyczaj gwarantowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00. W przypadku poważnych błędów - korzystanie z platformy nie jest już możliwe lub jest poważnie ograniczone - konserwacja zostanie przeprowadzona w ciągu 48 godzin od momentu, gdy operator dowie się lub zostanie poinformowany o błędzie.
 6. Operator jest upoważniony do tymczasowego ograniczenia swoich usług, jeśli jest to konieczne do (poprawy) funkcjonalności, bezpieczeństwa i/lub dostosowania platformy ("prace konserwacyjne"). O ile to możliwe, prace konserwacyjne i przewidywany czas ich trwania zostaną ogłoszone co najmniej 3 dni przed ich przeprowadzeniem.

 

III Rejestracja, blokowanie i usuwanie konta użytkownika

 1. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji i zalogowania się jako użytkownik.
 2. Tylko komercyjni dealerzy pojazdów używanych i nowych, w szczególności specjalizujący się w rynku kamperów i przyczep kempingowych, są uprawnieni do rejestracji jako kupujący, zwani dalej "kupującymi", "oferentami" lub "oferentami z najwyższą ceną". Należy przedstawić dowód statusu dealera pojazdów w postaci odpowiedniej dokumentacji (np. rejestracji działalności gospodarczej). Operator sprawdzi dopuszczalność rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów i danych, a w przypadku pozytywnego wyniku aktywuje rejestrację. Nie ma prawa do aktywacji. Operator nie udziela dostępu do licytacji konsumentom ani innym przedsiębiorcom, którzy nie mają związku z handlem pojazdami.
 3. Wszyscy, którzy chcą wystawić na sprzedaż na platformie używane lub nowe kampery, przyczepy kempingowe lub podobne pojazdy, zwani dalej "sprzedającymi", są upoważnieni do zarejestrowania się jako sprzedający.
 4. Dane wymagane podczas rejestracji muszą być kompletne i poprawne. Jeśli dane te ulegną zmianie w czasie, użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji informacji przed wzięciem udziału w aukcji.
 5. Po rejestracji i aktywacji konta użytkownika zostaje zawarta umowa o korzystanie z platformy między operatorem a użytkownikiem.
 6. Zarówno operator, jak i użytkownik mogą w każdej chwili wypowiedzieć umowę użytkowania z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Po zadeklarowaniu rezygnacji wygasa możliwość umieszczania nowych ogłoszeń sprzedaży lub licytowania takich ogłoszeń.
 7. Operator może podjąć środki, takie jak zablokowanie użytkownika, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że użytkownik narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejsze OWH. W szczególności operator może podjąć działania, jeśli istnieją oznaki, że użytkownik próbuje obejść aukcję, np. próbując uzyskać dane kontaktowe kupującego lub sprzedającego w celu przeprowadzenia transakcji poza platformą. Jeśli kupujący wielokrotnie nie wywiązuje się z płatności faktur prowizyjnych na rzecz operatora, operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania konta użytkownika.

 

IV. Tworzenie ogłoszeń online

 1. Sprzedawcy są upoważnieni do umieszczania na platformie używanych lub nowych kamperów, przyczep kempingowych lub podobnych pojazdów na sprzedaż ("ogłoszenie sprzedaży"). Sprzedawca ma możliwość zaoferowania swojego pojazdu na sprzedaż szerokiemu gronu nabywców od profesjonalnych dealerów w ramach aukcji internetowej.
 2. Ogłoszenie sprzedaży jest tworzone przez samego sprzedawcę i musi być zaprojektowane zgodnie z wiążącymi specyfikacjami na platformie. Sprzedawca może wystawić dowolną liczbę pojazdów. Każdy pojazd odpowiada aukcji lub ogłoszeniu sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszenia sprzedaży. Sprzedawca jest zobowiązany do stworzenia swojego ogłoszenia sprzedaży w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Sprzedawca gwarantujedokładność dostarczonych informacji ,w szczególności informacji, które mogą mieć znaczenie dla decyzji o zakupie potencjalnych nabywców (np. wady, brakujące dokumenty itp.). Jeśli sprzedający jest świadomy już w momencie tworzenia ogłoszenia, że wbrew § VII ust. 1 nie będzie możliwe przekazanie pojazdu w ciągu 15 dni od przyjęcia oferty, sprzedający musi podać najwcześniejszy możliwy termin przekazania podczas tworzenia ogłoszenia o sprzedaży.
 4. Po opublikowaniu ogłoszenia o sprzedaży zmiany są zasadniczo niemożliwe. Jeśli zmiany są konieczne z powodu nieprawidłowych informacji, sprzedający musi niezwłocznie skontaktować się z operatorem. Operator sprawdzi te zmiany i w razie potrzeby dostosuje je w ogłoszeniu o sprzedaży, jeśli wydają się one istotne i uzasadnione dla ewentualnej decyzji o zakupie. Operator poinformuje oferentów tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę normalne godziny pracy (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00). Oferent, który zaoferował najwyższą cenę (kupujący), ma prawo odwołać lub potwierdzić swoją ofertę w związku ze zmianą. Jeśli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, anuluje swoją ofertę lub nie potwierdzi swojej oferty w ciągu 24 godzin od powiadomienia, aukcja zostanie wznowiona, a wszystkie wcześniej złożone oferty zostaną anulowane w celu ochrony uzasadnionych interesów wszystkich użytkowników i utrzymania uczciwej konkurencji.
 5. Operator jest upoważniony do technicznej edycji ogłoszeń sprzedaży i innych treści użytkownika, tak aby mogły być one wyświetlane również na urządzeniach mobilnych.
 6. Ogłoszenia sprzedaży i inne treści użytkownika publikowane na platformie nie reprezentują opinii operatora. Ogłoszenia sprzedaży przed ich publikacją są pobieżnie sprawdzane przez operatora pod kątem oczywistych nieprawdziwych informacji. Odbywa się to przede wszystkim na podstawie przesłanego dowodu rejestracyjnego część 1 lub innego oficjalnego dokumentu (dowodu rejestracyjnego część 2, raportu HU, dokumentu COC / certyfikatu zgodności lub podobnego) oraz, w razie potrzeby, poprzez uzyskanie niezbędnych informacji od sprzedawcy na piśmie.
 7. Jeśli brakuje dowodu rejestracyjnego część 1 lub innego oficjalnego dokumentu, operator indywidualnie zdecyduje, czy ogłoszenie o sprzedaży zostanie aktywowane na aukcji.
 8. Operator ma prawo odmówić publikacji ogłoszenia o sprzedaży według własnego uznania i bez podania przyczyny lub uzależnić ją od wcześniejszego dostosowania ogłoszenia przez sprzedającego zgodnie ze specyfikacjami Operatora.
 9. Analiza ogłoszenia sprzedaży przez Operatora nie prowadzi do odpowiedzialności Operatora za jego treść.
 10. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać swój pojazd po minimalnej cenie sprzedaży, którą sam ustalił, gdy tylko cena ta zostanie co najmniej osiągnięta lub przekroczona przez ofertę oferenta na aukcji.
 11. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić kupującemu własność sprzedanego pojazdu nie później niż 15 dni po przybiciu. Przeniesienie własności nastąpi poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi związanymi z nim dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II oraz wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Strony mogą uzgodnić inny termin.
 12. Jeżeli kupujący ostatecznie nie jest w stanie odebrać pojazdu, ponieważ sprzedający sprzedał go osobie trzeciej pomimo udzielenia zamówienia i w związku z tym nie jest już w stanie uzyskać prawa własności, operator nie ponosi odpowiedzialności za ten przypadek.

 

V. Procedura aukcji internetowej, wiążące oświadczenia i zawarcie umowy

 1. Aukcja internetowa ("Aukcja") rozpoczyna się zgodnie z niniejszym punktem w momencie zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży i po jego opublikowaniu (aktywacji) przez Operatora.
 2. Aukcja nie jest aukcją w rozumieniu § 156 BGB. Z prawnego punktu widzenia umowy kupna-sprzedaży mogą być zawierane pomiędzy sprzedającym a kupującym poprzez ofertę i akceptację zgodnie z §§ 145 i nast. BGB i zgodnie z następującymi przepisami.
 3. Jeśli sprzedający zamieszcza ogłoszenie o sprzedaży, stanowi to wiążącą ofertę. Oferta jest skierowana do oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, co najmniej określoną minimalną cenę sprzedaży w okresie licytacji. Sprzedający musi ustalić wiążącą minimalną cenę sprzedaży. Czas trwania aukcji jest określany przez operatora w związku z pobieżną analizą ogłoszenia i wynosi zwykle do 24 godzin, ale maksymalnie 48 godzin od momentu aktywacji przez operatora.
 4. Po aktywacji ogłoszenia o sprzedaży i rozpoczęciu aukcji zmiany w nim nie są już zasadniczo możliwe. W pozostałym zakresie zastosowanie ma § IV ust. 4.
 5. Co do zasady, sprzedający nie ma prawa do przedwczesnego zakończenia już trwającej aukcji ani do jej skrócenia lub przedłużenia. Operator może przedwcześnie zakończyć aukcję w indywidualnych przypadkach, jeżeli sprzedający przedstawi szczególne okoliczności, które sprawiają, że przedwczesne zakończenie jest konieczne. Jeśli oferta została już złożona na bieżącej aukcji sprzedawcy w momencie rozpatrywania wymogu skrócenia, przedłużenia lub zakończenia aukcji, skrócenie, przedłużenie lub przedwczesne zakończenie jest wykluczone.
 6. Sprzedający nie może sprzedać pojazdu w innym miejscu lub w międzyczasie, dopóki znajduje się on na aukcji (zwykle do 24 godzin, ale nie dłużej niż 48 godzin od momentu aktywacji przez operatora).
 7. Kupujący może licytować ogłoszenia sprzedaży na aukcji. Jest to wiążące oświadczenie woli, które jest ważne do końca aukcji internetowej. Istniejąca oferta wygasa, jeśli do końca aukcji internetowej zostanie złożona wyższa oferta. Najwyższa oferta złożona do końca okresu licytacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty w rozumieniu §§ 147 i nast.BGB, pod warunkiem, że osiągnięto co najmniej minimalną cenę sprzedaży. Jeśli jest to najwyższa oferta, a minimalna cena sprzedaży nie została osiągnięta, oferta będzie nadal obowiązywać w pierwszej fazie lub pierwszej rundzie renegocjacji online (patrz § VI).
 8. Kupujący może złożyć nieograniczoną liczbę wiążących ofert (tzw. "ofert bezpośrednich") na określony pojazd w czasie trwania aukcji internetowej. Jeśli oferent złoży więcej niż jedną ofertę (ofertę bezpośrednią) na ten sam pojazd, uwzględniona zostanie tylko najwyższa oferta (oferta bezpośrednia).
 9. Oprócz stałej oferty (oferta bezpośrednia), kupujący może również złożyć maksymalną ofertę na aukcji, która jest realizowana za pośrednictwem zaprogramowanego agenta licytującego. W oparciu o stałą ofertę (ofertę bezpośrednią) kupującego, agent licytujący przebije oferty innych kupujących na tym ogłoszeniu sprzedaży o 100,00 €, aż do osiągnięcia maksymalnej oferty określonej przez kupującego. Dla wyjaśnienia: Jeśli kupujący zaoferuje kwotę 20.000 € w ofercie bezpośredniej i maksymalną kwotę 25.000 € za pośrednictwem agenta licytującego, agent licytujący przebije wszystkie oferty innych kupujących od 20.100 € do 24.900 € o 100 € każda, do maksymalnej kwoty 25.000 €, w okresie obowiązywania ogłoszenia o sprzedaży. Ma to zastosowanie odpowiednio w przypadku, gdy kilku kupujących złożyło maksymalne oferty na to samo ogłoszenie o sprzedaży za pośrednictwem agentów licytujących. Maksymalna oferta pozostaje ukryta przed innymi użytkownikami.
 10. Przyrosty oferty są dokonywane w krokach co 100 €.
 11. Oferta złożona przez oferenta może zostać anulowana przez operatora tylko wtedy, gdy została złożona w sposób oczywisty nieprawidłowo (np. oferta została nieumyślnie złożona o jedną cyfrę za wysoko, np. zamiast 50 000 euro zaoferowano 500 000 euro). Oferent nie ma jednak prawa do anulowania nieprawidłowej oferty przez operatora.
 12. Ostatnie 30 sekund każdej aukcji nazywane jest "fazą gorących ofert". Podczas fazy gorących ofert ostatnie 30 sekund rozpoczyna się od nowa dla każdej nowej złożonej oferty, aż do złożenia ostatniej oferty. Jeśli w fazie gorących ofert nie zostanie złożona żadna oferta, aukcja kończy się po upływie określonego czasu trwania i kończy się faza składania ofert.
 13. Po zakończeniu aukcji (po zakończeniu regularnego okresu składania ofert) zostaje zawarta wiążąca umowa kupna lub sprzedaży reklamowanego pojazdu między sprzedającym a oferentem, który złożył najwyższą ofertę, pod warunkiem, że złożył on ofertę równą lub wyższą od minimalnej ceny sprzedaży ("zawarcie umowy"). W przeciwnym razie strony zrzekają się prawa do składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
 14. Niezależnie od ust. 13 niniejszego paragrafu, aukcja zostaje zakończona przedwcześnie przed końcem regularnego okresu licytacji przez tak zwany "Kup Teraz", jeśli oferent kupi pojazd w regularnym okresie licytacji za pomocą opcji "Kup Teraz" (odpowiedni przycisk) i tym samym zaoferuje minimalną cenę sprzedaży ustaloną przez sprzedającego. Opcja kup teraz dla oferenta wygasa, gdy tylko oferta bezpośrednia lub oferta za pośrednictwem agenta licytującego zostanie złożona na tej aukcji w zwykłym okresie licytacji. W przypadku złożenia oferty kupna z opcją kup teraz, między sprzedającym a kupującym z opcją kup teraz zostaje zawarta wiążąca umowa kupna lub sprzedaży reklamowanego pojazdu. W przeciwnym razie strony zrzekają się prawa do składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. Przepisy związane z przyjęciem oferty stosuje się odpowiednio w przypadku natychmiastowego zakupu.
 15. Po przyjęciu oferty za pośrednictwem platformy automatycznie generowana jest umowa kupna-sprzedaży, której postanowienia są miarodajne i wiążące dla obu stron.
 16. Jeśli po zakończeniu aukcji najwyższa oferta jest niższa od minimalnej ceny sprzedaży wymaganej przez sprzedającego, umowa nie jest początkowo zawierana.

VI Renegocjacja / ponowne ogłoszenie online

 1. Jeżeli po zakończeniu aukcji nie dojdzie do zawarcia umowy w rozumieniu powyższego ustępu, następuje "renegocjacja online". Podczas renegocjacji online sprzedawca i oferent, który zaoferował najwyższą cenę, mają dobrowolną możliwość osiągnięcia porozumienia cenowego.
 2. Renegocjacja odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem platformy.
 3. Jeśli minimalna cena sprzedaży na aukcji nie została osiągnięta, ostatnia najwyższa oferta jest wysyłana do sprzedawcy elektronicznie za pośrednictwem platformy po zakończeniu aukcji, co automatycznie inicjuje renegocjację online.
 4. Sprzedawca może zaakceptować lub odrzucić tę najwyższą ofertę lub złożyć "kontrofertę". Platforma wyznacza na to określony termin, który upływa o godzinie 22:00 w dniu zakończenia aukcji. Termin ten może zostać przedłużony przez operatora najpóźniej do godziny 22:00 następnego dnia (tylko w dni robocze), jeśli sprzedający przedstawi ku temu szczególne okoliczności. Nie ma jednak prawa do przedłużenia terminu.
 5. Ewentualna kontroferta sprzedającego nie może być wyższa niż ustalona wcześniej minimalna cena sprzedaży.
 6. Oferent, który złożył najwyższą ofertę, zostanie poinformowany przez platformę po zakończeniu aukcji, że złożył najwyższą ofertę, że minimalna cena sprzedaży ustalona przez sprzedającego nie została osiągnięta i że renegocjacja online została zainicjowana jego ostatnią najwyższą ofertą.
 7. Jeżeli sprzedający prześle następnie kontrofertę zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, najwyżej licytujący może przyjąć lub odrzucić tę nową kontrofertę lub złożyć nową kontrofertę. "kontroferta" sprzedającego lub oferenta oferującego najwyższą cenę jest wiążąca i ważna do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich kontrofert składanych elektronicznie przez sprzedawców lub oferentów oferujących najwyższą cenę za pośrednictwem platformy.
 8. Wysłana kontroferta nie może zostać wycofana i pozostaje wiążąca do upływu odpowiedniego terminu.
 9. W ramach renegocjacji online strony mogą renegocjować za pośrednictwem portalu do momentu znalezienia ceny, przy której obie strony zgadzają się na transakcję lub do momentu odrzucenia przez jedną ze stron ostatniej złożonej kontroferty. Wiążąca umowa zostaje zawarta, gdy ostatnia kontroferta złożona w ramach renegocjacji zostanie zaakceptowana. Jeśli jednak strona odrzuci istniejącą kontrofertę lub jeśli określony okres upłynie bez odpowiedzi, renegocjacje online zakończą się niepowodzeniem i umowa nie zostanie zawarta.
 10. Jeśli renegocjacja online nie powiodła się lub jeśli aukcja zakończyła się bez złożenia ofert w regularnym okresie składania ofert, sprzedawca ma prawo do bezpłatnego rozpoczęcia nowej rundy aukcyjnej dla swojego pojazdu (za pomocą odpowiedniego przycisku). Jeśli sprzedający chce przeprowadzić nową aukcję dla tego samego pojazdu, minimalna cena sprzedaży z poprzedniej aukcji musi zostać obniżona o co najmniej 5%. Nowa runda aukcyjna dla tego samego pojazdu odpowiada "nowemu ogłoszeniu". Nie ma prawa do nowych rund aukcyjnych; aktywacja zależy od uznania operatora.
 11. Jeśli renegocjacja online nie powiedzie się zgodnie z ust. 9 niniejszej sekcji, najwyższa oferta ostatnio złożona przez oferenta lub jego agenta licytującego lub kontroferta ostatnio złożona przez oferenta z renegocjacji online będzie nadal wiążąca przez następne 72 godziny (tak zwana "zarchiwizowana" najwyższa oferta lub "archiwizacja oferty"). Jeśli oferent użył agenta licytującego do złożenia oferty, agent licytujący lub maksymalna oferta ustawiona w agencie licytującym nie jest archiwizowana, a agent licytujący jest usuwany przez operatora. Czas liczony dla okresu 72 godzin rozpoczyna się natychmiast w momencie niepowodzenia renegocjacji online. Sprzedający i oferent są informowani elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail i platformy, że oferta została zarchiwizowana.
 12. Jeżeli sprzedający umieści następnie swoje ogłoszenie o sprzedaży w nowej rundzie aukcyjnej w odpowiednim czasie zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, nowa runda aukcyjna jest automatycznie i natychmiastowo uruchamiana przez platformę, a zarchiwizowana najwyższa oferta najwyższego oferenta jest natychmiast umieszczana jako oferta bezpośrednia zgodnie z sekcją V ust. 7 ff.
 13. Zarchiwizowana najwyższa oferta oferenta w tej samej kwocie dla konkretnego ogłoszenia o sprzedaży może zostać zarchiwizowana tylko raz.
 14. Jeżeli Sprzedający, zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, ponownie umieści swoje ogłoszenie o sprzedaży w rundzie aukcyjnej w celu zabezpieczenia zarchiwizowanej najwyższej oferty, Sprzedający nie musi obniżać poprzedniej minimalnej ceny sprzedaży o co najmniej 5% zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli zarchiwizowana oferta jest wyższa niż odpowiednie obniżenie.
 15. Jeżeli Sprzedający rozpocznie nową rundę aukcyjną ze zarchiwizowaną ofertą w odpowiednim czasie zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, a następnie Sprzedający odkryje, że pogorszenie przedmiotu sprzedaży nastąpiło, gdy runda aukcyjna nadal trwa lub już wygasła, Sprzedający poinformuje Operatora tak szybko, jak to możliwe, aby Operator mógł nieodwołalnie usunąć zarchiwizowaną ofertę najwyższego oferenta, przy czym zobowiązanie najwyższego oferenta do tej zarchiwizowanej oferty wygasa natychmiast.

VII Przekazanie pojazdu, zapłata ceny zakupu

 1. Sprzedający jest zobowiązany do przeniesienia własności sprzedanego pojazdu na kupującego w ciągu 15 dni od przyjęcia oferty. Kupujący zobowiązuje się odebrać zakupiony pojazd osobiście lub zlecić jego odbiór sprzedającemu w ciągu 15 dni od przyjęcia oferty. Przeniesienie własności następuje poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi związanymi z nim dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II, a także wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Jeżeli Sprzedający z góry wie, że wbrew zdaniu 1 niniejszego ustępu nie będzie możliwe przekazanie pojazdu przed upływem 15 dni od przyjęcia oferty, Sprzedający musi określić najwcześniejszy możliwy termin przekazania podczas przygotowywania ogłoszenia o sprzedaży.
 2. Strony mogą uzgodnić inny termin przeniesienia własności w drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Jeżeli pojazd lub dowód rejestracyjny część II nie jest własnością sprzedającego, np. z powodu trwającego finansowania/leasingu, sprzedający przedłoży pisemny dowód od przyjmującego zabezpieczenie, najpóźniej w momencie przekazania pojazdu, określający miejsce zapłaty ceny zakupu (w całości lub w części), tak aby przyjmujący zabezpieczenie mógł wysłać dowód rejestracyjny część II do kupującego.
 4. Operator zaleca, aby kupujący sprawdził pojazd zakupiony na aukcji przed dokonaniem płatności (zazwyczaj na miejscu w siedzibie sprzedającego).
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za pojazd w całości przed lub najpóźniej w momencie odbioru. Sposób płatności (gotówka, przelew bankowy) zostanie uzgodniony między stronami. Płatność za pojazd dopiero po odbiorze jest wykluczona.

 

VIII Koszty dla kupującego i sprzedającego, prowizja za pośrednictwo, fakturowanie

 1. Korzystanie z platformy jest zasadniczo bezpłatne dla kupujących i sprzedających.
 2. Sprzedający nie ponosi żadnych opłat, prowizji ani innych kosztów, niezależnie od tego, czy jego pojazd zostanie wystawiony na aukcji, czy nie.
 3. Kupujący płaci operatorowi prowizję za pośrednictwo w sprzedaży pojazdu po zaakceptowaniu oferty. Prowizja za pośrednictwo wynosi 1,5% netto (plus aktualnie obowiązujący podatek VAT) ceny młotkowej. Jeśli kupujący spełnia wymogi dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia zgodnie z § 1a UStG, faktura zostanie wystawiona wyłącznie w kwocie netto.
 4. Faktura elektroniczna jest generowana automatycznie po zaakceptowaniu oferty. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że każda faktura jest dostarczana wyłącznie w formie elektronicznej; kupujący nie otrzymuje faktury papierowej. Fakturę można w każdej chwili pobrać online. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że operator nie będzie dokonywał żadnych późniejszych korekt faktur ani umów kupna z powodu renegocjacji ceny kupna między sprzedającym a kupującym w przypadku aukcji, które już wygasły.
 5. Fakturę należy opłacić w ciągu 3 dni od odbioru zakupionego pojazdu. Sprzedający i kupujący zobowiązują się do poinformowania operatora o pomyślnym przekazaniu pojazdu na żądanie.
 6. Prawo Operatora do zapłaty prowizji przez kupującego wygasa w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. Wyjątek stanowi rozwiązanie umowy przez sprzedającego z powodu zawinionego naruszenia obowiązków przez kupującego. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków przez kupującego, w szczególności nieodebrania lub niezapłacenia za pojazd zakupiony za pośrednictwem platformy, operator zastrzega sobie prawo do żądania od kupującego pełnej kwoty utraconej prowizji maklerskiej z tej czynności prawnej. Kupujący jest uprawniony do udowodnienia operatorowi, że szkoda jest niższa.
 7. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków przez sprzedającego, w szczególności jeśli sprzedający sprzeda wystawiony pojazd przedwcześnie, tj. w okresie aukcji (maksymalnie do 48 godzin po rozpoczęciu aukcji) lub w fazie renegocjacji (do 48 godzin po zakończeniu regularnego okresu aukcji) i w związku z tym nie jest już w stanie dostarczyć pojazdu kupującemu, operator zastrzega sobie prawo do żądania od sprzedającego pełnej kwoty utraconej prowizji maklerskiej od tej czynności prawnej. Sprzedający ma prawo udowodnić operatorowi, że strata jest niższa.

 

IX. Gwarancja i odpowiedzialność sprzedającego, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Reklamowany pojazd jest sprzedawany z wyłączeniem odpowiedzialności za wady rzeczowe i wady prawne, za wady produktów cyfrowych i towarów z elementami cyfrowymi, chyba że w niniejszej klauzuli uzgodniono lub podkreślono inaczej.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do:
  1. Gwarancji wyraźnie zadeklarowanych na piśmie przez sprzedającego,
  2. szkód spowodowanych umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez sprzedającego lub jego pomocników,
  3. szkód spowodowanych zawinionym naruszeniem istotnych zobowiązań umownych (istotne zobowiązania umowne są rozumiane jako te zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać), przy czym odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody i/lub
  4. za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.
    
 3. Kupujący i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli podczas oględzin lub kontroli na miejscu w siedzibie sprzedającego, tj. w momencie przekazania pojazdu, ujawni się odchylenie stanu faktycznego (odpowiadającego wiążącym informacjom podanym przez sprzedającego w ogłoszeniu o sprzedaży) od stanu docelowego (odpowiadającego stanowi faktycznemu na miejscu po oględzinach dokonanych przez kupującego), za którego usunięcie lub przywrócenie wymagana jest rozsądna kwota pieniężna. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedający nie jest w stanie osiągnąć wzajemnego porozumienia w sprawie skorygowanej lub niższej ceny zakupu (w ramach renegocjacji "na miejscu").
 4. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedający nie wywiąże się ze swojego obowiązku zapewnienia własności w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie dodatkowym ustalonym przez kupującego.
 5. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru i przejęcia pojazdu oraz zapłaty ceny zakupu w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie dodatkowym wyznaczonym przez sprzedającego.

 

X. Odpowiedzialność operatora

 1. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i zgodność z prawem ogłoszenia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów kupna.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność wobec stron bez ograniczeń w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa, ale tylko w przypadku lekkiego niedbalstwa w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków (tj. tych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania danej umowy i na których przestrzeganiu sprzedawca lub kupujący lub osoba trzecia regularnie polega i może polegać). Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego kardynalnego obowiązku jest ograniczona do szkody typowej dla umowy, której wystąpienia operator musiał się spodziewać w momencie zawarcia umowy ze względu na okoliczności znane w tym czasie. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wyłączona.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na rzecz zastępców prawnych operatora.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności w niniejszej sekcji nie mają zastosowania do szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, które opierają się na niedbałym naruszeniu obowiązków przez operatora lub umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę operatora. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania, jeśli operator podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję na stan pojazdu oraz w przypadku roszczeń operatora wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. To samo ma zastosowanie w przypadku znalezienia luki w niniejszych OWH. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione lub luka zostanie wypełniona ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone pod względem prawnym i ekonomicznym do tego, co strony umowy zamierzały lub zamierzałyby zgodnie ze znaczeniem i celem niniejszych OWH, gdyby rozważyły tę kwestię przy zawieraniu umowy. Jeżeli nieważność postanowienia opiera się na określonej w nim mierze świadczenia (np. czasie, terminie lub dacie), postanowienie należy uzgodnić z prawnie dopuszczalną miarą, która jest najbardziej zbliżona do pierwotnej miary.
 2. Niniejsze OWH, umowa o korzystanie z platformy oraz umowy kupna zawierane między sprzedającym a kupującym za pośrednictwem platformy podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.
 3. Miejscem jurysdykcji dla sporów między operatorem a użytkownikami jest Berlin, chyba że użytkownik jest konsumentem. Operator jest również uprawniony do pozwania kupującego w miejscu prowadzenia działalności przez kupującego.

 

Wersja 11.03.2024

Umowa zakupu (wzór)

Pomiędzy

[Dane sprzedawcy]

zwanym dalej "Sprzedawcą"

oraz

[dane / szczegóły kupującego]

zwanym dalej "Kupującym"

Sprzedający i Kupujący zwani dalej również łącznie "Stronami"

[Data przyjęcia oferty]
 

I Umowa kupna-sprzedaży

 1. Sprzedający zareklamował swój pojazd na platformie caravanmarkt24.de (zwanej dalej "Operatorem") z wiążącymi szczegółami określonymi w Załączniku 1.
 2. Kupujący nabył pojazd po cenie zakupu lub cenie młotkowej w wysokości € [cena młotkowa].


II Przekazanie pojazdu, zapłata ceny zakupu

 1. Sprzedający jest zobowiązany do przeniesienia własności sprzedanego pojazdu na kupującego w ciągu 15 dni od daty przybicia. Kupujący zobowiązuje się odebrać zakupiony pojazd od sprzedającego osobiście lub zlecić jego odbiór w ciągu 15 dni od daty przybicia. Przeniesienie własności nastąpi poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi związanymi z nim dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II, a także wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Jeżeli sprzedający określił inny termin przekazania pojazdu w ogłoszeniu o sprzedaży zgodnie z Załącznikiem 1 (dłuższy niż 15 dni od przyjęcia oferty), termin ten ma zastosowanie do przeniesienia własności.
 2. Strony mogą uzgodnić inny termin przeniesienia własności.
 3. Jeżeli pojazd lub część II dowodu rejestracyjnego nie jest własnością sprzedającego, np. z powodu trwającego finansowania/leasingu, sprzedający przedkłada pisemny dowód od przyjmującego zabezpieczenie nie później niż w momencie przekazania pojazdu, określający miejsce zapłaty ceny zakupu (w całości lub w części), tak aby przyjmujący zabezpieczenie mógł przesłać część II dowodu rejestracyjnego kupującemu.
 4. Operator zaleca, aby kupujący sprawdził pojazd zakupiony na aukcji przed dokonaniem płatności (zazwyczaj na miejscu w siedzibie sprzedającego).
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za pojazd w całości przed lub najpóźniej w momencie odbioru. Sposób płatności (gotówka, przelew bankowy) zostanie uzgodniony między stronami. Płatność za pojazd dopiero po odbiorze jest wykluczona.
 6. Kupujący jest zobowiązany do wyrejestrowania pojazdu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu dowodów rejestracyjnych część I i II, o ile nie zostało to jeszcze uczynione przez sprzedającego.


III Gwarancja i odpowiedzialność sprzedającego, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pojazd jest sprzedawany z wyłączeniem odpowiedzialności za wady rzeczowe i wady prawne, za wady produktów cyfrowych i towarów z elementami cyfrowymi.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do:
  1. Gwarancji wyraźnie zadeklarowanych na piśmie przez sprzedającego,
  2. szkód spowodowanych umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez sprzedającego lub jego pomocników,
  3. szkód spowodowanych zawinionym naruszeniem istotnych zobowiązań umownych (istotne zobowiązania umowne są rozumiane jako te zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać), przy czym odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody i/lub
  4. za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.
 3. Kupujący i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli podczas oględzin lub kontroli na miejscu w siedzibie sprzedającego, tj. w momencie przekazania pojazdu, ujawni się odchylenie stanu faktycznego (odpowiadającego wiążącym informacjom podanym przez sprzedającego w ogłoszeniu o sprzedaży) od stanu docelowego (odpowiadającego stanowi faktycznemu na miejscu po oględzinach dokonanych przez kupującego), za którego usunięcie lub przywrócenie wymagana jest rozsądna kwota pieniężna. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedający nie jest w stanie osiągnąć wzajemnego porozumienia w sprawie skorygowanej lub niższej ceny zakupu (renegocjacja "na miejscu").
 4. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli sprzedający nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do zapewnienia własności w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym okresie karencji ustalonym przez kupującego.
 5. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru i przejęcia pojazdu oraz zapłaty ceny zakupu w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie dodatkowym wyznaczonym przez sprzedającego.

 

Potwierdzenie przekazania

 1. Sprzedający potwierdza, że otrzymał pełną cenę zakupu w gotówce/ekwiwalentach gotówkowych samodzielnie lub na wskazane przez niego konto strony trzeciej.
 2. Kupujący potwierdza, że dokonał oględzin pojazdu i stwierdził, że jest on zgodny z umową i porozumieniem.
 3. Kupujący potwierdza, że otrzymał od sprzedającego wszystkie istotne lub dostępne dokumenty i kluczyki.
 4. Kupujący potwierdza przejęcie pojazdu.

 

Status 11.03.2024